ورود یادی به جز یاد خدا در این مهمانی ممنوع نیست
اما رسم معرفت هم نیست ...