دیروز آقای ذاکرین متنی را نشانم داد ، اول متن را خواندم و و سطحی گذشتم ، بعد زیر متن را که دیدم نوشته بود : حدیث 8 ، چهل حدیث امام ، بازگشتم و دوباره خواندم .
شما هم بخوان:
وقتی انسان دعوی اسلام و ایمان می تواند نماید که تسلیم حقایق و خاضع برای آنها باشد و مقصد خود را هر چه بزرگ است فانی در مقاصد ولی نعمت خود کند و خود و اراده خود را فدای مولای حقیقی کند.
امام خمینی - شرح حدیث 8 ، چهل حدیث
خیلی وقت بود برق گرفته نشده بودم ، عجب باری داشت ، سخت بر جانم فشار آورد.
غرق در فکرم و حیرت که دارم کجا میرم .
فقط خدا خودش دستمو بگیره و گرنه من که مایه ای ندارم .
یا دلیل المتحیرین