محله ما مسجد ندارد که مردم را از ظلمات جدا کند و فضا را پر نور کند.
گنبدی نیست که بلندی اش چشم نواز شود و نمادی از خدا باشد و نور را در فضای محله منتشر کند.
اما عکس آن دیشهای شیطان خانه ها را مسجد شیطان کرده است .