میترسم از روزی که سپاه پاسداران روبروی امام حق بایستد و امام حق فریاد بزند :
ملئت بطونکم من الحرام(منبع)
بانک انصار که همه ی پاسداران در آن سهام دارند ، به راحتی و رسمی و فجیع دارد ربا را ترویج میدهد.نگاهی به سودهای وامهایش بیندازید!
نکند این طور شود؟
خدایا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!