بعضی آدمها فقط به درد پشت ویترین میخورند!
من به این نتیجه رسیده ام که همه چیز دست خودت است ، خواهش می کنم مرا از این آدمها قرار مده !