به نظر من انقلاب به شدت جریان دارد ، انتخابات مجلس بازی ای بیش نیست ، خیلی جو نگیردمان!
آرام بخوانید: این ها کف روی آب است.
از من نشنیده بگیرید،خواهشا!