غم
ناله
و اشک
وآستینی که گذشت.
اهل حرم
و شب غمینی که گذشت.
گیسوی سه ساله ...
دامنی سوخته و ...
چه تلخ گذشت
اربعینی که گذشت.
منبع