این روزها دل و دماغی نمانده . آن از یک نمره ای که استاد فقه نداد و ما هنوز در حال تعلیقیم و ممکن است یک سال دیگر در این فقه دو بمانیم .
این از اوضاع بی ریخت خانه و تعمیرات و خان که میگویی کلاه بیاور سر می آورد و میگویی باغچه بکن میزند و لوله پولیکاهای فاضلاب را هم آباد می کند.
آن هم از اوضاع سایپای نامرد که سر موعد چکش را پاس نمی کند و حالا باجناق گرام ما را و ایضا ما را توی زحمت می اندازد و حالا که پولش را برده ایم می گوید از بیستم دیگه تهران کار نمی کنه !
کلا روانا اوضاع بی ریخت است ، مشهد که ماسیده است با این اوضاع کار خانه.
علی النقد همین.(حدیث نفس)