اگر بغضتان گرفت و نخواستید بترکد ، با یک لیوان آب خنک و نفسی عمیق ، مهارش کنید.

این درمان موقتی است و استفاده برای همه ی مواقع توصیه نمی شود.