در این دوره و زمانه «وفا» واژه ای غریب و نامانوس است ، اصلا «وفا» یعنی چیه؟