چند دقیقه گفتگوی ساده و صمیمانه با یک دوست ، چنان نشاطی ایجاد میکند که نگو و نپرس.

ایام خوش آن بود که با دوست به سر شد