تا یک مدتی باید بپردازم به نظم ، واژه نظم ، خود نظم ، سخن بزرگان در مورد نظم ، باید نظم را راه بدهم در زندگی و در را به رویش ببندم ، باید با نظم زندگی کنم.

یعنی می شود؟