خدایا به جان هر کی دوست داری یه کاری کن مفت نمیرم!