محرم امسال با دیدن ایستگاههای صلواتی در شهر لامرد تعجب کردم.

گفتند دو سه سالیست مرسوم شده ، قبلا نبوده.

یادم افتاد به اولین ایستگاه بچه ها ده سال پیش گودعربان شیراز.

و خوش به سعادت همانها که این روزها خیمه پذیرایی از زوار پیاده حضرت سلطان عشق (ع) را در 20 کیلومتری مشهد را برپا کرده اند.

به امید برپایی ایستگاه صلواتی استقبال از حضرت مهدی(ع)