فعالیت جدی ما در این فضای مجازی به نقاشی کشیدن روی آب می ماند.

سیم سرور را که از پریز بکشی هیچی به هیچی.

نکند کار دنیا هم همین باشد، برق عمرمان که قطع شود هیچی به هیچی!