عزت ز قناعت است و خواری ز طمع
بــا عزت خود بسـاز و خـواری مطلب