مجلس بزم ویژه
"همه شبهای ماه شعبان"
آدرس: خیابان مفاتیح الجنان ، کوچه اعمال ماه شعبان ، منزل مناجات شعبانیه.
"حتما ترجمه را بخوانید"
"اگر خسته شدید جلسه را ترک کنید"
"اگر خوش گذشت ما را هم دعا کنید"