خدایا... جریان انحرافی که میگویند: "منم" منی که از تو منحرف شده ام ...