به دلیل ریزش ناگهانی خواص ، جاده انقلاب از محور دولت لغزنده می باشد ، لطفا برای مصون ماندن از هر گونه آسیب ، چراغ مه شکن بصیرت را روشن و از بزرگراه ولایت حرکت کنید.