بسم الله

ذکر را روی هوا که نمی شود گفت، ذکر باید به جان بچسبد.

وقتی آمادگی ذکر نباشد نه تنها نمی چسبد بلکه حرام می شود.

پس باید اول آمادگی ذکر ایجاد شود.

لازمه ی ذکر ایمان است، ایمان به غیب؛ واقعی نه توهمی.

ایمان باید بوجود آید و تقویت شود، انسان باید به واقع موحد باشد.

و یکی از راههای تقویت ایمان نماز اول وقت است.