مادر شهید ، چه ترکیب زیبایی!

چه لطافتی ، چه عظمتی

بگذار چند بار اصلا بنویسمش

مادر شهید

مادر شهید

مادر شهید

امروز اتفاقی جایی خبری خواندم از تقدیر مادر شهدا از یک نفر.

کلمه مادر شهید چنان به دلم نشست که عنان اختیار از کف دادم و مجبور شدم اینجا بنویسم تا کمی ارام شوم

شاید به خاطر دیدن مستند «ننه فربون» باشد

مستندی که از همکاری مادر شهدا در شستشوی لباس های خونی بچه های جنگ و رفو کردن آنها روایت می کند

مستندی که در آن می بینیم مادر شهدایی که داغ جوان دیده اند آمده اند لباس جوانانی را بشویند که هر آن آنها را به یاد جگرگوشه شان می اندازد.

مادر شهید

مادر شهیدانی که گاه در لابه لای لباس ها به استخوان و تکه گوشتی جامانده بر میخورند ، گاه به تکه ای از جمجه

چه دلی؟!!

چه عظمتی

بگذار باز هم بنویسم :

مادر شهید

مادر شهید

مادر شهید

اصلا یک تسبیح به دست بگیرم ذکر بگویم : مادر شهید ، مادر شهید ، مادر شهید و همراهش اشک بریزم.