دعای این روزها:

ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین(آیه 250 سوره بقره)

ترجمه ها:

فولادوند: و هنگامى که با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند گفتند پروردگارا بر [دلهاى] ما شکیبایى فرو ریز و گامهاى ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز فرماى
مکارم: و هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفتند گفتند: پروردگارا! پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز! و قدمهای ما را ثابت بدار! و ما را بر جمعیت کافران، پیروز بگردان!
خرمشاهی: و چون با جالوت و سپاهیانش رو در رو شدند گفتند پروردگارا بر ما [باران‏] صبر فرو ریز و گامهاى ما را استوار بدار و ما را بر خدانشناسان پیروز گردان‏