آمار زندانیان اینقدر بالاست که نمی تواند شمرد!
زندانیان پول!
پولی که «مجبور» باشی آن را در بیاوری مثل بیگاری است در زندان!
اما پولی که با عشق دربیاید، آزادی است.
شاید به همین خاطر است که:
پولدارها معمولا گداترند.