با سیدعباس و سیدمهدی و محمدصادق داریم میریم کلاس مکالمه عربی .
جلسه اول استاد نکاتی را در خصوص آموختن زبان خارجی به عنوان اصل بیان کرد که از ترس گم شدن کاغذش اینجا میگذارم شاید باقیات صالحاتی هم شد.
  • این که میگویند آموختن زبان در خواب یا سه ماه و شش روز و یک هفته و ... این ها همه بی خود است ، اگر هم شما در مدت کوتاهی زبانی را بیاموزید ماندگاری نخواهد داشت و نمی توانید به خوبی از آن استفاده کنید.
  • باید به آموختن زبان با نگاهی تفریحی وارد شد و به عنوان کلاس درس به آن نگاه نکرد.
  • به دنبال یادگیری اصطلاحات عامیان از ابتدای یادگیری نباشید ، وقتی شما یادگرفتید فصیح صحبت کنید آموختن لهجه های مختلف کار ساده ایست.
  • هر چه از دست ها برای بیان منظور استفاده کنید این را می رساند که بر زبان مسلط نیستید ، سعی کنید از دستتان استفاده نکنید.
  • در زبان عربی با آموختن هر فعل می توانید یک دقیقه حرف بزنید ، مثلا اگر شما 40 فعل را یاد بگیرید می توانید 40 دقیقه صحبت کنید.
  • برای یادگیری ، مثلا در کودکی ابتدا قوه شنوایی ، سپس تکلم  ، بعد قرائت بعد کتابت شکل میگیرد ، اما در بزرگسال این فرایند برعکس میگردد ، یعنی اول کتابت بعد قرائت بعد تکلم بعد شنیدن ، در زبان عربی به خاطر قرابتی که با فارسی دارد دو بخش از این مراحل حذف میگردد قرائت و کتابت.
  • معرفی فرهنگ لغت : فارسی به عربی --» اصطلاحات روز - فرزان - مرشد
  • معرفی فرهنگ لغت: عربری به عربی --» المنجد(گفتن المنجد الطلاب خوب نیست) - بسیط(توی این شک دارم)
  • معرفی فرهنگ لغت عربی به فارسی --» قاموس نوین - معاصر(نوشته ی آذرتاش آذرنوش
اگر نکته ی دیگری در این خصوص شنیدم ذیل همین مطلب اضافه میکنم .