ای علی بن محمد سمری!
تا شش روز دیگر از دنیا میروی. کارهایت را جمع کن و کسی را به جایت مگمار.
غیبت تامه فرا رسیده و ظهور نیست مگر به اذن خدا و پس از گذشت مدتی طولانی و قساوت قلوب و پرشدن زمین از ظلم.
آخرین نائب خاص شش روز بعد یعنی نیمه شعبان 329 هجری درگذشت.