یک قسمت بزرگ آرامش، ناشی از انجام همان کارهاییست که برای انجامشان
امروز می گوییم فردا، فردا هم می‌گوییم فردا ...

منبع