دل حسینیه
نفس نوحه
تپش سینه زنی است
دم بگیریم که عمر همه زین دم باشد