با همه چیز «حافظ هفت» ارتباط برقرار میکنم . با انفجارش ، با اسمهایش که خیلی از آنها را می شناسم با خیابانهایش که در آن زندگی کرده ام ،با مستندات سفرش که خود در برخی از آنها حضور داشته ام با...