جایی خواندم زندگی ctrl+z ندارد.
اصطلاحات دیگر را هم می توان نسبت به زندگی سنجید!
مثلا آپدیت ، ریفرش ، ریستور ، عوض کردن سیستم عامل و ...
اینها به کنار!
فقط می دانم : خدا قدرت همه کاری را دارد.