آب و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو درست را بخوانی و به جایی برسی