• یا...
  • امروز همینجوری رفتم تالار نگاهم افتاد به تاپیک «کانون یعنی» و بعد اتفاقی پست خودم رو دیدم و در کمال تعجب اظهار مخالفت دو تا از کاربران.(اینم عکسش)
    رفت توی حالم ، این اظهار مخالفت می تونه چه معنی ای داشته باشه.
    تصمیم گرفتم کمپلت پاک کنم و کمپلت برم. به دلیل این که ارادت همچنان باقی است.
  • این روزها می بارد ، از زمین و آسمان ، بی وی چهارشنبه رفت مشهد ، قرار بود جمعه ما هم برویم که هر چی زیر و رو کردیم کارها را دیدیم نمی شود ، حتی استخاره هم زدیم بد آمد.
    بی وی از این که سرکار گذاشته شده دلخور است . حالا که ما نمی توانیم برویم ، این نامردی نیست بی وی هم نرود؟
  • این روزها از زمین و آسمان می بارد ، پریشب خبر رسید صدرا... با موتور تصادف کرده ، دلمان هوری ریخت ، پیجور شدیم مشخص شد به خیر گذشته ، الان گمانم موتور ما  در همان پارکینگ قبلی باشد.