بسم الله

نمی دونم پیامبر (ص) چقدر برای هدایت خلق از سیاست بهره جست و قدرت مآبانه به هدایت همت گماشت.

اصلا بهره جست؟ که به مقدارش برسیم!

شاید اشتباه باشد که بدون رجوع به منابع اسلامی اینگونه در این خصوص بنویسم ، اما این مطلب را به شکل یک سئوال بخوانید.

آیا پیامبر از پیچیدگی های رفتاری برخوردار بود ، و همواره سعی می کرد با پیچیدگی و دور زدن مردم را هدایت کند؟

آیا پیامبر اسلام حرفهایش را در لفافه می زد؟

آیا پیامبر اسلام برای نتیجه گیری اخلاقی و فرهنگی در خصوص مسئله ای از یارانش بهره می برد و خود مستقیم وارد مسئله نمی شد و با تحت فشار قرار دادن طرف مقابل او را مجبور به رعایت می کرد؟

اصلا نمی خواست شما سئوالی بخوانید ، خودش اتوماتیک سئوالی شد. «راستش مثل همیشه حال بازنویسی ندارم»