از نوشیدن آب بعد از غذای سرد به شدت نهی شده است. میگویند خصوصا بعد از غذای چرب اگر آب سرد بنوشید، آن غذای چرب جامد شده و معده برای هضم آن به زحمت می افتد و حتی سرطان زاست.
قبلا هم نوشته بودم، اگر بغض گلویتان را گرفت و داشتید خفه می شدید، با نوشیدن یک لیوان یا دولیوان و اگر نشد به نوشیدن لیوان های آب خنک ادامه دهید، بدون شک آن بغض کنترل می شود و می توانید جلوی ریزش الماسهای چشمتان را بگیرید.
اما این کار به شدت خطرناک است، چون آب سرد بغض را از بین نمی برد بلکه آن را جامد می کند، بهتر است سریع موقیتتان را عوض کنید، گوشه ای دنج پیدا کنید، بگذارید بغض راهش را ادامه دهد، حرارتش را از گردن به سمت سر ببرد خودش را به چشمانتان برساند و اشک جاری شود.
بهتر است بدانید بغض به هیچ وجه خوردنی نیست، اگر آن را خوردید خشک می شود، می نشیند روی دلتان، سنگین می کند.
این سنگینی مدتها می ماند و شما به آن عادت می کنید، دیگر فراموشش می کنید اما او جای خودش را گرفته و بالاخره روزی شما را از پا در می آورد.
برای همین است که این روزها سکته ی قلبی جوانان را زیاد می شنوید.